27/12/10

Terjemahan Surah Yasin

Bismillahirrohmanirrohim
36:1. Yaa Siin

36:2. Demi Al Qur'an yang penuh hikmah,

36:3. sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,

36:4.
(yang berada) di atas jalan yang lurus,

36:5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

36:6. agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum            pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai,

36:7. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap                        kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman,

36:8. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan                  mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah,

36:9. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding              (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat,

36:10. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka                    ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan              beriman,

36:11. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau            mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah,                    walaupun dia tidak melihat-Nya. 

           Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

36:12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa            yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. 


           Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata                                (Lohmahfuz).

36:13. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri                  ketika utusan-utusan datang kepada mereka;

36:14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka                 mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga,             maka ketiga utusan itu berkata: 
           "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu".

36:15. Mereka menjawab: 
          "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah            tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".

36:16. Mereka berkata: 
          "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus              kepada kamu".

36:17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah)                      dengan jelas".

36:18. Mereka menjawab: 
           "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu                 tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu               pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami".
36:19. Utusan-utusan itu berkata: 
           "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi                peringatan (kamu mengancam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang                  melampaui batas"

36:20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki (Habib An Najjar) dengan                    bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu,"

36:21. ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-              orang yang mendapat petunjuk.

36:22. Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang                hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?

36:23. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika (Allah) Yang Maha            Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak            memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat                      menyelamatkanku?

36:24. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

36:25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah                        (pengakuan keimanan) ku.

36:26. Dikatakan (kepadanya): 
"Masuklah ke surga". 
           Ia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui,

36:27. apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan                aku termasuk orang-orang yang dimuliakan".

36:28. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu               pasukan pun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.

36:29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-            tiba mereka semuanya mati.

36:30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang                      seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-                    olokkannya.

36:31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka                yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami                        binasakan) itu tiada kembali kepada mereka.

36:32. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.

36:33. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang             mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian,                   maka daripadanya mereka makan.

36:34. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami                            pancarkan padanya beberapa mata air,

36:35. supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

36:36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik              dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa                yang tidak mereka ketahui.

36:37. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam;                  Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka                    berada dalam kegelapan,

36:38. dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang                Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

36:39. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia              sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang            tua.

36:40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak                    dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.


36:41. Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami            angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan,

36:42. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera              itu.

36:43. Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka                        tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.

36:44. Tetapi (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan                  untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

36:45. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
           Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang                    supaya kamu mendapat rahmat", (niscaya mereka berpaling).

36:46. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda                    kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

36:47. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
          "Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu", 

           maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman:              "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah                      menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan             dalam kesesatan yang nyata".
36:48. Dan mereka berkata: 
          "Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang              yang benar?"

36:49. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan            mereka ketika mereka sedang bertengkar.

36:50. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak (pula) dapat                  kembali kepada keluarganya.

36:51. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka ke luar dengan segera dari                kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.


36:52. Mereka berkata: "Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami                dari tempat tidur kami (kubur)?" Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha                Pemurah dan benarlah Rasul-rasul (Nya).

36:53. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka                semua dikumpulkan kepada Kami.

36:54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak             dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

36:55. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan           (mereka).

36:56. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di              atas dipan-dipan.

36:57. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang                    mereka minta.

36:58. (Kepada mereka dikatakan): 

          "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

36:59. Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir)

           Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang                yang berbuat jahat.

36:60. Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu                   tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata                  bagi kamu",

36:61. dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.

36:62. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka           apakah kamu tidak memikirkan?

36:63. Inilah Jahanam yang dahulu kamu diancam (dengannya).

36:64. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

36:65. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan               mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu                    mereka usahakan.

36:66. Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata                      mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. 

           Maka betapakah mereka dapat melihat (nya).

36:67. Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka                  berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup                  kembali.

36:68. Dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia            kepada kejadian (nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?

36:69. Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu                  tidaklah layak baginya. 

          Al Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan,

36:70. supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup             (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.

36:71. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah                              menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang                  telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka                                menguasainya?

36:72. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya                menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan.

36:73. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. 

           Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

36:74. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat                pertolongan.

36:75. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu            menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

36:76. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami                     mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

36:77. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari              setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!

36:78. Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya;              ia berkata: 

         "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"
36:79. Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang                pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk,

36:80. yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, 

           maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu."

36:81. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa                              menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? 

           Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

36:82. Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata            kepadanya: Jadilah!" maka terjadilah ia.

36:83. Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan              kepada-Nya lah kamu dikembalikan.


*Maha Benar Allah dengan segala Firman-Nya,
semoga artikel terjemahan Surah yasin ini bisa kita resapi, betapa buruknya kita dengan tidak ada rasa Syukur terhadap Allah SWT.

6 komentar:

 1. Mudah2an senantiasa menjadi manfaat, salam persahabatan.

  BalasHapus
 2. ISLAM adalah agamaku, salam ukhuwah maz
  my blog duniakita

  BalasHapus
 3. Dunia Kita> salam Ukhuwah sobat, keep istiqomah

  BalasHapus
 4. Olah raga> Maha Benar Allah dengan segala Firman-Nya

  BalasHapus

silahkan berkomentar disini.